Partnership Agreement between SHEP and Sahakarmi Samaj